پاسخ بخش تکمیل صفحه ۸۹ طبقه بندی حکما از دیدگاه سهروردی:

حكما در نظر سهروردی‌ به‌ پنج‌ طبقه‌ی‌ ممتاز قابل‌ تقسیم‌ می‌باشند. آن‌ پنج‌ طبقه‌ به‌ ترتیب‌ عبارتند از:

1- كسانی‌ كه‌ در تألّه‌ متوغّل‌ بوده‌ و به‌ درجات‌ كمال‌ نائل‌ شده‌اند ولی‌ از حكمت‌ بحثی‌، بی‌ بهره‌ بوده‌ و به‌ آن‌ توجهی‌ نكرده‌اند. بایزید بسطامی‌، ابوالحسن‌ خرقانی‌، و بسیاری‌ از مشایخ‌ تصّوف‌ در زمره‌ی‌ این‌ گروه‌ قرار می‌گیرند.

2- كسانی‌ كه‌ به‌ عكس‌ گروه‌ اول‌ در حكمت‌ بحثی‌ متوغّل‌ بوده‌ و به‌ درجه‌ای‌ از كمال‌ نیز در این‌ راه‌ نائل‌ گشته‌ ولی‌ از حكمت‌ ذوقی‌ بی‌بهره‌ مانده‌اند. كندی‌، فارابی‌، ابن‌رشد و بسیاری‌ از مشّائیان‌ از این‌ جمله‌اند.

3- فرزانگانی‌ كه‌ هم‌ در حكمت‌ ذوقی‌ متوغّل‌ گشته‌ و هم‌ در حكمت‌ بحثی‌ متبحّر می‌باشند. كسانی‌ از حكما كه‌ در این‌ طبقه‌ قرار گیرند از كبریت‌ احمر كمیاب‌تر و از اكسیر اعظم‌ پربهاترند.

4- كسانی‌ كه‌ در حكمت‌ ذوقی‌ متوغّل‌ هستند ولی‌ در حكمت‌ بحثی‌ متوسط‌ یا ضعیف‌ به‌ شمار می‌آیند.

5- كسانی‌ كه‌ برعكس‌ طبقه‌ی‌ چهارم‌ در حكمت‌ بحثی‌ متوغّل‌ هستند ولی‌ در حكمت‌ ذوقی‌ متوسط‌ یا ضعیف‌ می‌باشند.