خالق دیوسالار دوشنبه 4 بهمن 1395 07:34 ب.ظ نظرات ()
تست کنکور داخل کشور۹۵: 
◀کدام نسبت را می توان میان دو قضیه زیر پیدا کرد:
-هر فلزی هادی است.
-هیچ عایقی فلز نیست.
-برخی فلزات عایق هستند.
۱)عکس نقیض  ۲)تناقض  ۳)تضاد  ۴)تداخل

تست کنکور خارج کشور۹۵:
◀کدام نسبت را می توان میان دو قضیه از قضایای زیر پیدا کرد؟
-بعضی دوستان من دانا نیستند.
-همه ی دوستان من نادان نیستند.
-بعضی از نادانان دوستان من هستند.
۱)تداخل   ۲)تناقض   ۳)عکس نقیض   ۴)عکس مستوی.

پاسخ در ادامه مطلب

پاسخ تست کنکور داخل کشور۹۵:
◀بین قضیه ی هرفلزی هادی است و قضیه ی 
هیچ عایقی(غیرهادی) فلز نیست ، نسبت عکس نقیض برقرار است.(عکس نقیض م ک ◀ س ک)

پاسخ تست کنکور خارج کشور۹۵:
◀بین دو قضیه ی ۱-بعضی دوستان من دانا نیستند و قضیه ی ۲- بعضی از نادانان دوستان من هستند نسبت عکس نقیض برقرار است.