طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی

چند نفر از صاحب نظران آموزشی (آندرسون، کراتول و همکاران،2001) در طبقه بندی حوزه شناختی بلوم تجدید نظر کرده و طبقه بندی تازه ای با نام یک طبقه بندی برای یادگیری، آموزش، و سنجش به وجود آورده اند.

در طبقه بندی تازه حوزه شناختی یک بعد دانش و یک بعد فرایندشناختی وجود دارد.

بعد دانش: شامل دانش امور واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی و دانش فراشناختی است .

 

بعد فرایند شناختی: در برگیرنده ی به یادآوردن، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل کردن، ارزشیابی کردن و آفریدن است. طبقه های هر دو بعد این طبقه بندی به صورت سلسله مراتبی، یعنی از عینی به انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم یافته اند.

 

در تصاویر زیر این طبقه بندی را  در بعد فرایند شناختی می بینید.

 

حیطه های شناختی بلوم