خالق دیوسالار پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 03:03 ب.ظ نظرات ()
برخی نکات مهم درس اول:
1-چرا انسان گل سرسبد آفرینش و برترین مخلوق خدای مهربان است؟
ملاکی که همواره در طول تاریخ تکرار شده  و عمومیت یافته، قدرت تفکر واندیشه است.
2-ارسطوییان برای نشان دادن جایگاه رفیع اندیشه در انسان او را «حیوان ناطق» نامیده اند.
3-فعالیت روح انسان هدف دارو قانونمند است. مهم ترین فعالیت روح انسان «تفکر» است. «منطق» قواعد حاکم بر دنیای تفکر است.
4-کار علم منطق، کشف قواعد تفکر ونشان دادن کاربرد این قواعد در هنگام تفکر است. علاوه بر این علم منطق به عواملی که باعث سرعت بخشی و بهبود تفکر و یا کندی و نارسایی تفکر می شود نیز توجه دارد.
5- منطق از ذات انسان سرچشمه گرفته بنابراین ارسطو عامل، ابداع کننده و طراح علم منطق نیست بلکه این دانشمند بزرگ کاشف و مدوّن قواعد و ضوابط تفکر - علم منطق - است.
نکته: پاسخ تمرینات درس اول در کتاب درسی آمده است.
نمونه تست از درس اول:

216- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر نامناسب است؟
«اگر معنای لفظ «ناطق» درعبارت انسان حیوان ناطق است» فلسفی و منطقی نباشد، آن گاه ..............»
1)هدف ارسطوئیان محقق نخواهد شد.                 2)تعریف جامعی از انسان ارائه نمی شود.
3.) علم منطق به وجود نخواهد آمد.                        4) اشاره ای به ملاک تاریخی برتری انسان ندارد.

156- کدام گزینه درباره ی منطق نادرست است؟

1.)قواعد حاکم بر دنیای تفکر است، که ما می توانیم این قوانین را مدوّن کنیم.
2)فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند، که این آشنایی سبب یاری در درست اندیشیدن است.
3)برنامه ای نیست که یک دانشمند بسازد و به دیگران بگوید، این گونه فکر کنید و با این روش بیندیشید.
4) از ذات انسان سرچشمه می گیرد و همان طور که هیچ انسانی ابداع کننده ی طرز کار قلب نیست، ابداع کننده ی آن نیز نیست.