خالق دیوسالار شنبه 30 خرداد 1394 10:04 ب.ظ نظرات ()
کنکور 94
236- راه پیدایش قضایای "هر موجودی جایی را اشغال می کند" ، "اتاق هر خانه از آن خانه کوچک تر است" ، و "هر معلولی علت دارد" ، به ترتیب کدام است؟  1

1)وهم - بداهت - بداهت       2)وهم - حواس - بداهت    3)حواس - بداهت - تجربه ی علمی    4)تجربه علمی - حواس - تجربه ی علمی

237- نسبت میان دو مفهوم مختلف که در یک حد تام به کار می رود، از میان نسبت های چهارگانه کدام است؟  3

1)تباین     2)تساوی   3)عموم و خصوص مطلق    4)عموم و خصوص من وجه یا تباین

238- با توجه به تفاوت های ذاتی و عرضی، کدام دسته از مفاهیم به ترتیب تقدم آن ها در ذهن مرتب شده است؟  3

1)مقدار - زوج - عدد - دو   2)گورخر - حیوان - راه راه - چهارپا    3)مایع - آبلیمو - اسیدی ترش مزه   4)مقدار - سه زاویه ای - مثلث - متساوی الساقین

239- در کدام یک "جسم" جنس همه ی مفاهیم شمرده می شود؟  1

1)هوا - پوست بدن - ماهی - اتم   2)لاک پشت - سرخی - سنگ - حیوان ناطق   3)عروس دریایی - خزه - استوانه - سنگ    4)جسم غیرنامی - مجسمه - استقامت - خانه

240- کدام مفهوم در رسم ناقص "جسم نامی" باید به کار رود؟  3

1)زنده   2)جسم   3)جوهر   4)میوه دار

241- در کدام مورد، هر دو عبارت قضیه حملی است؟  2
1)زدانش دل پیر بُرنا بود - دل در کسی مبند که دل بسته ی تو نیست.     2)بنی آدم سرشت از خاک دارند - طریق درویشان ذکر است و شکر
3)اگر دنیا نباشد دردمندیم - نادان را از دانا وحشت است.                       4)دوش مرغی به صبح می نالید - چگونه آدمی هستی

242- با کدام دو مفهوم می توان یک منفصله ی حقیقی ساخت؟  4
1)کلی و ذاتی   2)ذاتی و فصل   3)غیر ذاتی و عرض عام   4)عرض عام و عرض خاص

243- از صدق قضیه ی "هیچ الف ب نیست"، صدق کدام مورد را نمی توان نتیجه گرفت؟ 1
1)هر غیر ب الف است.        2)هیچ ب الف نیست.   3)بعضی غیرب الف است.    4)بعضی الف غیرب است.

244- پذیرش نتیجه استدلال، تابع کدام است؟2
1)درستی ماده   2)پذیرش مقدمات   3)یقینی بودن مقدمات   4)اعتبار صورت استدلال

245- اگر نتیجه ی قیاسی "هر الف ب است" باشد، کدام مطلب درباره ی آن قیاس درست است؟  4

1)می تواند شکل اول یا سوم باشد.                                  2)اثبات آن از دو راه امکان پذیر است.
3)"الف" در صغرا محمول واقع شده است.                         4)حدوسط در کبرا موضوع قرار گرفته است.

246- اگر از این قضیه که "برخی انسان ها بی سواد هستند" نتیجه بگیریم که "همه ی با سوادها انسان اند." درباره ی این نتیجه گیری کدام عبارت درست است؟  3
1)استدلالی است که حدوسط ندارد.     2)اساس آن مشاهده است.
3)نوعی ایهام انعکاس است.                4)استنتاج بی واسطه ی معتبر است.

247-کوشش اصلی فلسفه ی علم اخلاق چیست؟4
1)تعیین باید و نبایدهای اخلاقی                      2)تعریف و تبیین مفاهیم اخلاقی
3)پاسخ عقلانی به سوالات علم اخلاق          4)یافتن مبانی عقلانی علم اخلاق

248- کدام یک با نظرات پروتاگوراس سازگار نیست؟  4
1)همه چیز در جهان موقتی است،پس حقیقت امری نسبی است.
2)هیچ اصل مشترکی وجود ندارد که بتوان آن را مورد توافق همه دانست.
3)چیزی را که در زمان فعلی ادراک می کنیم، فقط در همان زمان حقیقت دارد.
4)تفکیک حق و باطل به سختی امکان پذیر است؛ زیرا تمایلات آدمیان در آن مؤثر است.

249- کدام یک بیانگر نظر سقراط در مورد انسان است؟  3
1)هر قدر نادان تر باشد، داناتر است.                             2)هرگز نباید گمان کند که چیزی را می داند.
3)می تواند با تأمل در خود، به معرفت دست یابد.           4)از هیچ چیزی نباید هراسی به دل راه دهد.

250-منظور اصلی افلاطون از ارائه "تمیثل غار" بیان کدام مطلب است؟  1
1)نحوه ی سیر عقل به سوی حقیقت                         2)دلایل ناپایداری موجودات طبیعت
3)نهایت بیاعتباری ادراکات حسی                               4)دلایل نارسایی ادراکات حسی

251- ارسطو را می توان یک فیلسوف طبیعت شناس نامید، زیرا:  1
1)در صدد توجیه عقلانی تغییرات طبیعی بود.                            2)دگرگونی های طبیعی را مورد تحقیق قرار می داد.
3)اصلی ترین عوامل طبیعی پدیده ها را شناسایی کرد.            4)علم فیزیک را که با طبیعت سروکار دارد، تعریف کرد.

252- کدام مورد عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟  2
متفکران مسیحی در آغاز قرون وسطی ................... .
1) گرایشات اصالت عقلی داشتند.                      2)افکار ارسطو را نمی شناختند.
3)با افکار فیلسوفان مسلمان موافق نبودند.        4)آثار افلاطون را در آکسفورد شرح می کردند.

253-با توجه به بحث "مواد ثلاث" کدام عبارت نادرست است؟  3
1)هر ماهیتی ممکن الوجود است.                                        2)هیچ واقعیتی ممتنع الوجود نیست.
3)ممتنع الوجود مانند واجب الوجود یک مصداق بیشتر ندارد.   4)همه ی واقعیات ذاتاً یا ممکن الوجودند و یا واجب الوجود 

254- کدام عبارت درباره ی علوم تجربی درست است؟  1
1)اعتبار علمی تعمیم های تجربی، در اصل وابسته به تجربه نیست. 
 2)عامل قطعیت یک قانون تجربی، مشاهدات مکرر دانشمندان است.
3)تجربه ی علمی هر چند با اصول ضروری عقلی همراه گردد، قابل تعمیم نیست 
 4)جواز تعمیم تجربه را اصول علمی هر دانش برای دانشمندان آن فراهم می کند.

255- کدام یک ویژگی تحقیق علمی را از دیدگاه ابن سینا بیان می کند؟  3
1) پرده از کنه طبیعت برمی دارد.                         2)ابعاد ظاهری اشیا را هم معلوم نمی کند.
3)جهان را اسرار آمیزتر از پیش نشان می دهد.    4)محقق را به درک جهان طبیعت و مبدأ آن می رساند.

256- کدام مورد نظر اشاعره را درباره ی "اصالت عقل" بیان می کند؟  4
1)نتیجه ی تلفیق افکار فیلسوفان مشایی و معتزلیان است.                            2)منشأ اصلی آن معتزلیان اند که مبارزه با آنان واجب است.
3)بحث و بررسی حقیقت اصول دینی است که با روح دین داری سازگار نیست.  4)میراث یونانیان برای جهان اسلام است و با روح دین داری جمع نمی شود.

257- کدام عبارت با نظرات شیخ اشراق در مورد نفس انسان ناسازگار است؟  2
1)علم او به خودش بر هر علمی تقدم دارد.             2)با صورت های علمی آگاهی می یابد.
3)خودش منبع نور و عین روشنایی است.                4)در پرتو نور او چیزها آشکار می شوند.

258- اساس استدلال معتزله بر این که "تکالیف دینی برای ثواب وضع شده اند"، کدام است؟ 1
1)خداوند کار قبیح انجام نمی دهد.                                     2)هر چه که خداوند انجام دهد، خوب است.
3)فایده ی تکلیف در آخرت نصیب انسان می شود.              4)کار خدا را نمی توان با معیار حسن و قبح سنجید.

259- با توجه به نظرات ملاصدرا، کدام یک مناسب تر است؟  2
1)مهم ترین صفت شیء متحرک، حرکت و تغییر است.                         2)حرکت عین وجود شیء تدریجی و به اعتباری عین متحرک است.
2)با توجه به اصالت وجود، حرکت در خودِ ماهیت شیء واقع می شود.   4)همان طور که ذاتی از ذات جدا نمی شود، حرکت از وجود جدا نمی شود.

260- انکار اصل علیت در فلسفه ی جدید غرب در اصل از کدام دیدگاه ناشی می شود؟  3
1)علیت را در تجربه نمی توان یافت.                  2)علیت تکرار متوالی دو حادثه است.
3)تجربه مبنای هر نوع شناختی است.            4)علیت با تبیین عقلانی درک می شود.