خالق دیوسالار جمعه 9 بهمن 1394 10:34 ق.ظ نظرات ()
سوالات منطق: (گزینه 2)
156- کدام گزینه درباره ی منطق نادرست است؟
(درس اول صص2و3)
1)قواعد حاکم بر دنیای تفکر است، که ما می توانیم این قوانین را مدوّن کنیم.
2)فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند، که این آشنایی سبب یاری در درست اندیشیدن است.
3)برنامه ای نیست که یک دانشمند بسازد و به دیگران بگوید، این گونه فکر کنید و با این روش بیندیشید.
4) از ذات انسان سرچشمه می گیرد و همان طور که هیچ انسانی ابداع کننده ی طرز کار قلب نیست، ابداع کننده ی آن نیز نیست.

پاسخ: گزینه ی 1  مشخصات سوال: دشوار 
علاوه بر تدوین، کشف و نشان دادن آن به دیگران نیز هم از توانایی های انسان است.
نظر:

157-اگر تعریفی جامع باشد، آن گاه ..................................... .
ص11 درس دوم
1)حتماً مانع است.              2)حتماً اخص است.     3)احتمالاً اخص است.        4)احتمالاً مانع است.

پاسخ: گزینه 4   مشخصات سوال: دشوار
اگر تعریفی جامع باشد، ممکن است مانع نیز باشد.
نظر:

158-اگر یک مفهوم تنها یک مصداق داشته باشد و وجود مصداق خارجی دیگر برای آن محال باشد، آن گاه ................ .
صص13و14 درس:سوم
1)حتماً جزیی است.      2)حتماً کلی است.          3)نمی تواند کلی باشد.       4)می تواند کلی باشد.

پاسخ: گزینه ی 4   مشخصات سوال : دشوار 
در تشخیص کلی بودن مفاهیم، قابلیت وجود مصداق مهم است، نه وجود خارجی مصداق.
نظر:

159-اگر بین دو مفهوم نسبت ........... برقرار باشد، از حمل آن دو به هم ............ قضیه ی ............. حاصل می شود.
1)تساوی - دو - سالبه        2) تباین - دو - موجبه         3)عام و خاصمطلق - سه - کلی  4)عام و خاص من وجه - چهار - جزیی

پاسخ:گزینه 4  مشخصات سوال : متوسط
اگر بین دو مفهوم نسبت عام و خاص من وجه برقرار باشد، از حمل آن دو به هم چهار قضیه ی جزیی حاصل می شود:
بعضی الف ب است.        بعضی الف ب نیست.   بعضی ب الف است.    بعضی ب الف نیست.
نظر:


160-مفهوم "180 درجه بودن زوایای داخلی" برای "مثلث" ............. است، زیرا ........... .
1)ذاتی - هیچ مثلثی نمی تواند فاقد این مفهوم باشد و به عبارتی غیرقابل تفکیک از مثلث است.
2)عرضی - در علم هندسه با استفاده از قضیه ی موازی مورّب به اثبات آن می پردازند.
3)ذاتی - مثل مفهوم " متساوی الساقین بودن" برای مثلث نیست و مقدم بر مثلث تصور می شود.
4)عرضی - در هیچ تعریفی از مثلث به کار نمی رود، اما از مفهوم و مصداق مثلث جدایی ناپذیر است.

پاسخ:2

نظر:

161- آن کلی که در خارج مصداق دارد، ......... است که وجود مصداق آن به واسطه ی وجود ....... آن است.
1)نوع - جنس        2)جنس - نوع            3)نوع - فصل     4)فصل - نوع

پاسخ:3

نظر:

162-نسبت میان کدام گزینه مانند نسبت میان هر جنس با نوع خود است؟
1)انسان و علی          2)کتاب و کاغذ         3)خانه و خانه ی من         4)کاخ و کاخ گلستان

پاسخ:3

نظر:

163-در کدام گزینه تعاریف به ترتیب از قوت به ضعف مرتب شده است؟
1)جسم ضاحک در تعریف انسان - جوهر قابل ابعاد سه گانه در تعریف جسم - جسم حساس در تعریف حیوان - شکل دارای سه زاویه در تعریف مثلث
2)شکل دارای سه زاویه در تعریف مثلث - جسم ضاحک در تعریف انسان - جوهر قابل ابعاد سه گانه در تعریف جسم - جسم حساس در تعریف حیوان
3)جسم ضاحک در تعریف انسان - شکل دارای سه زاویه در تعریف مثلث - جسم حساس در تعریف حیوان - جوهر قابل ابعاد سه گانه در تعریف جسم
4)جوهر قابل ابعاد سه گانه در تعریف جسم - جسم حساس در تعریف حیوان - شکل دارای سه زاویه در تعریف مثلث - جسم ضاحک در تعریف انسان

پاسخ:4

نظر:

164-اگر معیار اجزای تشکیل دهنده ی قضایا حملی را درباره ی قضایای شرطی متصل به کار ببریم، آن ها از ..... جزء تشکیل شده اند.
1)دو       2)شش        3)چهار       4)سه

پاسخ:2

نظر:

165- معیار تقسیم قضایای حملی به شخصیه و محصوره، .............. آن هاست که هر دو به لحاظ ........... قابل تقسیم هستند.
1)موضوع - کیفی          2)موضوع - کمّی            3)محمول - کیفی              4)محمول - کمّی

پاسخ:1

نظر:

166- با کدام یک از زوج مفاهیم زیر می توان یک قضیه ی منفصل ساخت؟
1)انسان و حیوان                                                               2)عرض خاص و عرض عام
3)منفصل حقیقی و منفصل مانعة الجمع                           4)قضیه ی کلی و قضیه ی سالبه

پاسخ:2

نظر:

167- کدام گزینه درباره ی قضایای شرطی صحیح نیست؟
1)در قضیه شرطی منفصل، به جدایی دو یا چند نسبت حکم می شود.
2)در قضیه شرطی متصل، تنها به پیوستگی و اتصال دو نسبت حکم می شود.
3)در قضیه ی شرطی منفصل مانعة الجمع، اجتماع طرفین در صدق محال است.
4)در قضیه منفصل مانعة الرفع، اجتماع طرفین در صدق جایز است.

پاسخ:2

نظر:

168-به ترتیب معنای رایج و امروزی "سوفیست"، معنای قدیمی "فیلوسوفوس" و ارتقای معنای فلسفه معادل است با .... .
1)سوفسطایی - فیلسوف - دانش                                                2)مغالطه کاری - دوستدار دانش - دوستداری دانش
3)سفسطه - دوستدار دانش - دوستداری دانش                          4)مغالطه کار - دوستدار دانش - دانشمند

پاسخ:1


نظر:


169-مفاهیم " انتظار قانون" و "قانون" به ترتیب بیانگر کدام اصل است؟
1)فرض اولیه ی دانشمندان - علیت                                     2)یکنواخت عمل کردن طبیعت - فرض اولیه ی همه دانشمندان
3)علیت - علیت                                                                  4)علیت - فرض اولیه ی دانشمندان

پاسخ:1

نظر:

170-کدام یک در ارتباط با حق حکومت نادرست است؟
1)مارکسسیم حکومت را حق طبقه ی پرولتاریا می داند.  2)در قرآن در سوره ی مائده آمده که ولایت از آن خداست.
3)بسیاری از جامعه شناسان غربی معتقدند اکثریت باید تابع اقلیت باشد.
4)تبیین "حق حکومت" مربوط به حوزه ی فلسفه سیاست است.

پاسخ:3

نظر:


  171-کدام گزینه به فلسفه مربوط نیست؟  
1)فهم علت حقیقی رویدادها   2)درک مبانی علوم تجربی   3)درک مبانی علوم انسانی    4)خصوصیات معینی از هستی

پاسخ:4


نظر:


172-کدام گزینه در ارتباط با ظهور اندیشمندان و سوفیست ها در یونان باستان نادرست است؟
1)نظرات متعارض نخستین اندیشمندان باعث تشویش فکری مردم شد.
2)نتیجه ی نظرات متضاد اندیشمندان نخستین، فقط ظهور سوفیست ها بود.
3)ثمره ی آشفتگی فکری مردم ظهور سوفسطائیان بود.
4)تشویش مردم حاصل نظرات متضاد اندیشمندان بود.

پاسخ:2

173- به ترتیب کسانی که روش شان در تاریخ فلسفه موثر بود و مبحث های استدلالی را گسترش دادند و نیز کسانی که شیوه های استدلالی را تکامل بخشیدند، چه کسانی بودند؟
1)سوفسطائیان - سقراط و افلاطون                            2)سقراط و افلاطون - افلاطون و ارسطو
3)سقراط و افلاطون - سوفسطائیان                           4)سوفسطائیان - افلاطون و ارسطو

پاسخ:1

174-کدام یک از دلایل طراحی توطئه علیه سقراط نیست؟
1)علاقه جوانان به راه و روش او                                    2)رسوایی و کسادی بازار سوفیست ها
3)به زحمت افتادن فضل فروشان و جاه طلبان              4)همنشینی با تهیدستان و توانگران

پاسخ:4

175-سقراط علت همه ی تهمت ها را .................. می دانست و می گفت وقتی نادانی کسی را آشکار کنم، این اندیشه در ذهن دیگران نقش می بندد که ............. .
1)دانش خاص خودش - آنچه او می داند من نمی دانم                  2)حسادت بزرگان - آنچه او نمی داند من نمی دانم
3)دانش خاص خودش - آنچه او نمی داند من می دانم                 4)حسادت بزرگان - آنچه ما می دانیم خدا نمی داند.

پاسخ:3