خالق دیوسالار شنبه 10 بهمن 1394 07:51 ب.ظ نظرات ()
گزینه2
216- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر نامناسب است؟
«اگر معنای لفظ «ناطق» درعبارت انسان حیوان ناطق است» فلسفی و منطقی نباشد، آن گاه ..............»
1)هدف ارسطوئیزان محقق نخواهد شد.                 2)تعریف جامعی از انسان ارائه نمی شود.
3) علم منطق به وجود نخواهد آمد.                        4) اشاره ای به ملاک تاریخی برتری انسان ندارد.
پاسخ : گزینه 3
217- اگر در تعریفی رابطه ی بین معرِّف و معرَّف عام و خاص من وجه باشد، آن تعریف قطعا واجد کدام یک از خصوصیات زیر است؟
1)عدم وجود ارتباط بین معرف و معرف                  2) عدم روشنی معرف از معرف
3) عدم جامع و مانع بودن تعریف                             4) استفاده از مفهوم درونی در تعریف
پاسخ: گزینه 3
218) کدام گزینه در مورد مفاهیم کلی نادرست است؟
1)می تواند مصداق های متعدد نامتناهی داشته باشد.      
   2)نسبت های چهارگانه از مقایسه ی این مفاهیم به وجود می آیند.
3)تنها در برخی از تعریف از آنها استفاه می شود.     4)می توانند مانند مفهوم جزئی یک فرد داشته باشند.
پاسخ : گزینه 3
219- هر جنس نسبت به مفهوم پیش از خود................ است به جز ................
1)نوع – جوهر                    2)جنس – انسان           3)نوع – انسان                  4) جنس – جوهر
پاسخ : گزینه 1
220- آن مفهومی که می تواند در حد ناقص همه ی مفاهیم به کار رود ................. است که ...................
1)جنس بعید – در رسم تام همه ی مفاهیم استفاده می شود.      
 2)جنس عالی – به هیچ یک از انواع منطقی قابل تعریف نیست.
3)جنس بعید – نشانه ناقص بودن تعریف است.      4) جنس عالی – در رسم ناقص همه ی مفاهیم استفاده می شود.
 پاسخ: گزینه 3
221- قضایا در اولین مرحله به دو قسم ................. و .....................تقسیم می شوند که ......................
1)با معنی – بی معنی- دومی قابلیت صدق و کذب ندارد.
2)حملی – شرطی –اولی از سه جزء اصلی و دومی ازدو جزء اصلی تشکیل می شود.
3)شرطی – حملی – در دومی آنچه که اول بیاید همواره موضوع است.
4)بی معنی – با معنی – دومی به حملی و شرطی تقسیم می شود.
پاسخ: گزینه2
222- کدام یک از قضایا ی زیر می تواند یک قضیه ی شرطی منفصل مانعه الخلو باشد؟
1)الف ب است یا ب ج است.         
  2) ج د است یا د ج است.
3)الف ج است یا الف د است.            
  4)ج د است یا الف د است.
پاسخ: گزینه 3
223- اجتماع دو قضیه ی .............. مجاز و ارتفاع دو قضیه ی ................... محال است.
1)متداخل – متضاد              
  2) متداخل تحت تضاد- متداخل تحت تضاد
3)متناقض – متداخل               
 4) متضاد – متناقض
پاسخ: گزینه 2
224- اگر عکس مستویِ عکس نقیض یک قضیه، ............... باشد آن قضیه ................... است.
1)سالبه ی کلی – موجبه کلی      
  2)موجبه ی جزئی – موجبه ی جزئی  
3) سالبه ی کلی – سالبه ی کلی      
  4) موجبه ی جزئی – موجبه ی کلی
 پاسخ: گزینه 1
225-استدلال زیر را شناسایی کنید.
«چون کمونیسم در روسسیه شکست خورده است، در چین شکست خواهد خورد، چنانکه هر دو کشور پهناورهستند و کمونیسم در کشورهای پهناور محکوم به شکست است.
1)تمثیل                     2)استقراء تام            
  3) استقراء ناقص             4)قیاس
پاسخ: گزینه 1
226- نوع کدامیک از قیاس های زیر با بقیه متفاوت است؟
1)اگر الف ب باشد ج د است، اگر ج د باشد ه ز است. پس اگر الف ب باشد، ه ز است.
2) هر الف ب است، بعضی الف ج نیست، پس بعضی ب ج نیست.
3) اگر الف ب باشد الف ج است. الف ج است، پس الف ب است.
4) اگر الف ب باشد الف ج است، هر ج د است، پس اگر الف ب باشد، الف د است.
پاسخ: گزینه 3
227- چند ضرب از ضروب شانزده گانه در قیاس اقترانی حملی فقط در دو شکل منتج هستند؟
1)دو ضرب          2)سه ضرب          
  3) چهار ضرب           4) پنج ضرب
پاسخ: گزینه 1
228- از نظر امام علی (ع) رابطه ی صفت و موصوف چیست؟ ایشان محدود کردن خدا را در گرو چه چیزی می دانند؟
1)عینیت – قابل شمارش دانستن خداوند               2)غیریت – دو چیز دانستن خداوند
3)عینیت – جزء و بخش قائل شدن برای خداوند 4) غیریت – اشاره کردن به سوی خداوند
پاسخ: گزینه 4
229-علت و زمینه ساز آشنایی ایرانیان با فرهنگ یونانی قبل از تسلط مسلمانان در کدام گزینه آمده است؟
1)تشویق برمکیان برای ترویج علوم جندی شاپور  2) تاسیس مدرسه ی انوشیروان در خوزستان
3) اخراج چند تن از فلاسفه نو افلاطونی از آتن       4) تحول فرهنگی و نهضت ترجمه ی کتب علمی و فلسفی
پاسخ: گزینه 2
230-بحث ............... که از ابداعات فلاسفه ی مشاء است با بحث ................ در ..................... متناظر است و موضوعی که از پذیرش مفهوم وجود ابا دارد ................. نیست.
1)مواد - قضایا - مواد ثلاث - فلسفه - ممتنع الوجود                               2)مواد ثلاث - مواد قضایا - منطق - ممکن الوجود
3)مواد قضایا - مواد ثلاث - منطق - واجب الوجود                                   4)مواد ثلاث - مواد قضایا - فلسفه - ممتنع الوجود
پاسخ:گزینه 2
231-کهن ترین مسئله ی فلسفه ................. است که ................ .
1)وجود - سه قسمت واجب و ممکن و ممتنع دارد.     
 2)علیّت - طبق قاعده ی الواحد پهنه ی بی پایان هستی را در بر می گیرد.
3)وجود - دو قسمت مقید و مطلق دارد که مطلق آن واجب الوجود است.
4)علیّت - وقتی معلول به نحوی وابسته به علت است، علیّت به معنای حقیقی وجود ندارد.
پاسخ: گزینه 4
232- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر نظر ابن سینا نیست؟
1)بین مسبوق بودن وجود معلول به عدم آن و علّت وابستگی نیست.
2)بهترین برهان در اثبات خدا برهان وجوب و امکان است که بر اصل واقعیت مستقل از ذهن استوار است.
3)موجودات جهان طبق قضیه ای منفصل، یا واجب الودند یا ممکن الوجود که از این دو حالت خارج نیست.
4)ممکن الوجود از ناحیه ی خود ایجاب به وجود و عدم نمی کند در حالی که وجوبِ زنجیره ی ممکنات بر آن وابسته است.
پاسخ: گزینه4
233-در کدام گزینه ویژگی مردم مدینه ی جاهله به درستی آمده است؟
1)عدم وصول به سعادت دنیوی را دلیل بر نگون بختی می دانند.  2)قوه ی خروج از جهل نسبت به سعادت حقیقی را ندارند.
3)علم به سعادت حقیقی در فعل و معرفت آنان موثر نیست.      4)عدم سلامت مادی را منافی نیل به سعادت نمی دانند.
پاسخ:گزینه 3
234- تأثیر طبیعت شیء در حرکت اشیاء به سوی غایت در قوس ............. و به مدد ............. است.
1)نزول - واجب الوجود         2)صعود - مجردات       3)نزول - مجردات       4)صعود واجب الوجود
پاسخ: گزینه ی2
235-کدام گزینه به نظر ابن سینا در مورد علوم تجربی نزدیک تر است؟
1)روش آن ها تجربه و استقراء است که با تیزبینی می تواند به ابعاد حقیقی اشیاء نایل شود.
2)باعث افزایش آگاهی انسان از هویت راز آلود جهان است اما از رازی که در کُنه جهان است پرده برنمی دارد.
3)هرچند به مدد اصول اثبات شده ی مابعدالطبیعی به شناخت طبیعت می پردازد اما همه ی جهان را مطالعه می کند.
4)در پرتو ارتباط با مبدأ وجود حاصل می شود و با علوم تجربی دیگر به بینش کلی نسبت به جهان می رسد.
پاسخ: گزینه ی 2 

باتشکر از استاد شریفزاده که در تایپ سوالات به من کمک نمودند.