باسلام
✨ #برنامه_راهبردی آزمون ۳ دی قلمچی و گزینه۲:
#قلمچی:
#سال_سوم 
منطق: درس ۵و۶ صص۲۶تا۳۵
فلسفه: -
#سال_چهارم
فصل سوم و چهارم صص۵۶تا۷۹ (دو سوال کنکور)

#گزینه۲_شماره۴
#سال_سوم
منطق: ۴و۵و۶
فلسفه: ۱و۲ تا ابتدای شهید راه حکمت
#سال_چهارم 
منطق:درس های۶تا۱۰
فلسفه سوم: بخش۲ از ابتدای شهید راه حکمت تا انتها
فلسفه پیش:فصل های ۴تا۶ 

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموز عزیز در تمامی مراحل زندگی
@noorhekmat
آخرین ویرایش: شنبه 27 آذر 1395 10:03 ب.ظ
ارسال دیدگاه