تبلیغات
فلسفه و منطق (خالق دیوسالار) - مطالب فلسفه چهارم-فصل های نهم تا سیزدهم
منوی اصلی
فلسفه و منطق (خالق دیوسالار)
"فلسفه تعلیم اندیشیدن است؛ نه آموختن اندیشه ها"