تبلیغات
فلسفه و منطق (خالق دیوسالار) - مطالب منطق سوم درس دوازدهم و درس سیزدهم
منوی اصلی
فلسفه و منطق (خالق دیوسالار)
"فلسفه تعلیم اندیشیدن است؛ نه آموختن اندیشه ها"